Årsmötet har varit 13/3, men det blir ett till ! Läs redan nu ett referat !

Årsmötet 2022

22 medlemmar var vi som samlades söndagen den 13 mars på Café Källarbyn i Gamla stan för FKJ:s coronafria årsmöte. I sedvanlig ordning hälsade föreningsordförande Nils-Bertil Morgell oss välkomna och i lika sedvanlig ordning valdes Peter Inghe till mötesordförande och Yours Truly till mötessekreterare. Till rösträknare och protokollsjusterare utsåg mötet Per Strömbäck och PeO Österholm. När dessa formalia var avklarade gick Peter igenom verksamhetsberättelsen, som du kan läsa på föreningens hemsida. /Se nedan/

Utan frågor eller kommentarer lades verksamhetsberättelsen till handlingarna. Tämligen odramatiskt med andra ord. Mer dramatik blev det när vi kom till punkten styrelsens årsredovisning. Här berättade ordförande Nils-Bertil att styrelsen inte kan presentera någon korrekt årsredovisning ännu och återkommer i denna fråga. Förseningen beror dels på byte av kassör och redovisningssystem, dels på oklarheter beträffande Armstrongstipendiefonden. Den är en så kallad insamlingsstiftelse och skall hanteras separat och inte som nu blandas samman med FKJ:s ekonomi. Årsmötet beslöt bordlägga årsredovisningen och i konsekvens med detta även bordlägga revisorernas berättelse, fastställande av resultat-och balansräkning, resultatdisposition, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt val av ordförande, övriga styrelseledamöter och revisor. De bordlagda frågorna tas upp på extra årsmöte måndagen den 25 april. Kallelse kommer på hemsidan. Alla frågor om val bordlades dock inte. Valberedningen, som består av Kerstin Arghe, Boa Carlman och Krister Ohlsson, fick utan diskussion förnyat förtroende.

Nästa punkt på dagordningen var styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2022 – 2023. Här satsar föreningen som tidigare på JazzPulsen, hemsidan, vår-/försommarfest, medverkan i Stockholm Jazz Festival, Armstrongstipendiet, Storyvilles stängning och samarbete med andra jazzklubbar. Ett par nyheter noterades också i verksamhetsplanen. Sedan augusti 2021 ordnar föreningen jamsessions på Café Källarbyn var annan måndag och i april 2022 arrangerar föreningen en festival med klassisk jazz i Gamla stan. De planerade verksamheterna beräknar styrelsen kosta 65 000 kronor per år, som finansieras med oförändrade medlemsavgifter om sammanlagt 70 000 kronor per år. Verksamhetsplan och budget, som mötet godkände utan att darra på manschetten, kan du också läsa på hemsidan. Efter verksamhetsplan och budget tog styrelsen upp frågan om JazzPulsens framtid. Kostnaderna för tidningen, inte minst portokostnaderna, har ökat kraftigt under senare år. Styrelsen ser därför på möjligheten att även ge ut tidningen digitalt. Också andra alternativ för att minska kostnaderna kan övervägas, till exempel färre nummer per år. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att arbeta vidare med frågan.

Så var turen kommen till förslag till ny hedersmedlem. När föreningsordförande Nils-Bertil kommit en bit på beskrivning av den tilltänkta kandidaten började jag ana varåt det barkade. Och mina aningar visade sig stämma. Stolt och glad tackade jag för den hedersbetygelse årsmötet gav mig. Och varför blev jag då hedersmedlem? Jo, enligt Nils-Bertil för många år i föreningens styrelse och Armstrongstipendiekommittén och som flitig bidragsgivare till JazzPulsen. Även sekreterarskap på åtskilliga årsmöten lades till min meritlista. Därefter var det dags för mötesordförande Peter att byta den imaginära ordförandeklubban mot trumstockarna i det niomannaband – ja, egentligen en kvinna och åtta män – som efter avslutade förhandlingar bjöd oss på både kända och mindre kända melodier ur den klassiska jazzens rika repertoar.
P-O Karlström