Årsmötet den 13 mars

Lite klent med medlemsnärvaron i början på mötet (den formella delen) men senare så gott som fullsatt i lokalen (Rest LOUIS) när Ola Pålsson Boogie Woogie Boys tog över för spel – se o lyssna!
.
[vimeo clip_id="161102946"]
.


Här kommer ett utdrag ur PO Karlström reportage ”Årsmötet 2016” /ersätter tidigare info om protokoll/.

Ett trettiotal medlemmar hade hörsammat FKJs kallelse till årsmöte den 13 mars, som vanligt i den klassiska jazzens högborg restaurang Louis i Söderhallarna. Föreningens ordförande Kerstin Arghe hälsade oss välkomna och jag vet inte för vilken gång i ordningen valdes Peter Inghe till mötesordförande och Yours Truly till mötessekreterare. Till protokollsjusterare och rösträknare utsågs Harri Wanselius och PeO Österholm. …

(fr vän) PO Karlström och Peter Inghe
.
Hela innehållet kan läsas genom att klicka här:

Av styrelsens godkända verksamhetsberättelse framgick, att kräftgången när det gäller medlemsantal fortsätter, något som blev utgångspunkt för en livlig diskussion senare under mötet. Peter Inghe efterlyste förteckning över alla Armstrongstipendiater och att man under ”Storyvilles stängning” berättar om den historiska bakgrunden till vårt ”högtidlighållande”. Observera det sistnämnda uttrycket. Ordet ”firande” är bannlyst i sammanhanget sedan salig Lingons dagar. Förteckning över alla Armstromgstipendiater lär finnas på FKJs hemsida. Och skulle du inte hitta någon där, kan du gå in på www.digjazz.se. Där finns garanterat alla namn från 1971 och framöver.
Från ekonomifronten rapporterade kassör Arne Karlérus att föreningen trots krympande medlemstal gick med överskott förra året, 21 660 kronor 53 öre närmare bestämt. Den stora intäktsposten är givetvis medlemsavgifter och på utgiftssidan dominerar JazzPulsen. Revisorerna tyckte att styrelsens ledamöter vårdat sitt revir väl och föreslog ansvarsfrihet, vilket också mötet beviljade utan att darra på manschetten. Likaså gav mötet såväl resultat- och balansräkningar som den föreslagna dispositionen av årets överskott sin välsignelse. Medlemsavgiften 2017 blir oförändrat 250 kronor med sedvanlig ”familjerabatt”, 400 kronor för två personer på samma adress.
Och så var vi framme vid verksamhetsplan och budget, där den aviserade diskussionen om hur att vända trenden med sjunkande medlemssiffror bröt ut. Spännvidden på förslagen till åtgärder var rejäl: från att byta ut styrelsen till att införa medlemskap på prov med lägre avgift. Till slut summerade mötesordförande Peter den stundtals animerade debatten med att styrelsen bör få i uppdrag att särskilt beakta medlemsutvecklingen och vidta de åtgärder som behövs. Och så beslöt också årsmötet som samtidigt godkände förslag till verksamhetsplan och budget. Dessa handlingar liksom årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkningar hittar du på FKJs hemsida.
Så var det dags att välja ordförande och övriga styrelseledamöter. Som bekant är mandatperioden numera ett år. De ärrade kämparna Kerstin Arghe, Arne Karlérus, Claes Koffman, Olof Pontusson och Ola Pålsson valdes om med Kerstin som ordförande. Ny i styrelsen blev Christina Ondracek. Ja, helt ny är Christina inte då hon tidigare varit adjungerad i styrelsen. Även på revisionssidan blev det omvalens dag. Mats Hübner valdes till revisor och Bo Jarwander till revisorssuppleant, båda för åren 2016 och 2017. Någon valberedning kunde inte utses i år heller, så den delikata uppgiften vilar fortfarande på styrelsen.
En motion hade lämnats in av Yours Truly, som hittat ett par inkonsekvenser i stadgarnas regler om enkel respektive 2/3 majoritet för årsmötesbeslut. Årsmötet hörsammade mina funderingar, så nu är det helt klart att beslut om stadgeändring och upplösning av föreningen kräver 2/3 majoritet medan det för andra beslut räcker med enkel majoritet. Upplösning av föreningen kräver dessutom två på varandra följande årsmötesbeslut. Och därmed var den formella delen av årsmötet avslutad. För den informella delen svarade Ola Pålsson och hans Boogie Woogie Boys. Men dessa gentlemen hade jag inte tillfälle att höra. Barnbarnet Idas tioårspartaj fick gå före.
/ P-O Karlström

.

————————————————————————————————————————————-

Ett svar till “Årsmötet den 13 mars“

  1. Hej Koffe!

    Lägger du in protokoll & årsmöteshandlingar på hemsidan också? Skall göras enligt stadgarna.

    Mvh

    pok