Årsmötet 2018 – referat och bilder mm

P-O Karlström har skrivit ett referat om årsmötet. Detta kan läsas (med bilder) genom att klicka här

ÅRSMÖTET 2018
Som JazzPulsens läsare nog redan känner till har restaurang Louis efter tjugo år slutat med jazz och FKJ söker nu febrilt en ny hemvist för den klassiska jazzen i Stockholm. Ett tänkbart alternativ kan nog vara restaurang Norrport på Roslagsgatan, där ett trettiotal medlemmar samlades för årsmöte den 11 mars. I sedvanlig ordning hälsade ordförande Kerstin Ahrge deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. I lika sedvanlig ordning utsågs Peter Inghe till mötesordförande och undertecknad till mötessekreterare /se nedan/ med Barbro Matsson och Nils-Bertil Morgell som rösträknare och protokollsjusterare.

Sedan de inledande formaliafrågorna klarats av gick mötesordförande Peter igenom styrelsens verksamhetsberättelse. Styrelsens sekreterare Olof Pontusson passade på att korrigera siffrorna om medlemsutvecklingen. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen är från 2016. Den 31 december 2017 hade föreningen 385 medlemmar, vilket är en minskning med 17 medlemmar från föregående år. Minskningen har med andra ord planat ut något. Här efterlyste Lars Johan Hylander styrelsens åtgärder mot det minskande antalet medlemmar. På förslag av Peter beslöt mötet ta upp frågan längre fram på dagordningen och godkände sedan verksamhetsberättelsen, som lades till handlingarna. Du kan läsa berättelsen i sin helhet på föreningens hemsida www.klassiskjazz.se.

Så var turen kommen till styrelsens kassör Arne Karlérus att föredra årsredovisningen. Resultatet 2017 blev ett överskott om 1 837 kronor. Föreningens stora utgiftspost var som vanligt JazzPulsen, där produktionskostnaden 2017 var 56 800 kronor. Portokostnaden hamnade på närmare 17 000 kronor. Även årsredovisningen, som också den finns på hemsidan, lades till handlingarna. Mats Hübner berättade sedan att revisorerna funnit allt i sin ordning och tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Mötet fastställde efter Mats betryggande ord årsredovisningen och beslöt enligt styrelsens förslag överföra resultatet 2017 och det egna kapitalet om 87 862 kronor i ny räkning. Utan diskussion beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet och lika odramatiskt beslöt man behålla medlemsavgiften 2019 oförändrad, d.v.s. 250 kronor och 400 kronor för sammanboende.

Mer luft i luckan blev det under punkten Verksamhetsplan och budget 2018 och 2019. Här dryftade mötet bland annat förslag om hur att öka antalet medlemmar eller åtminstone bromsa minskningen, hur att hitta nya stamlokus för den klassiska jazzen, Storyvilles stängning och utdelning av Armstrong-stipendiet samt hur att förbättra föreningens ekonomi. Styrelsen fick flera intressanta förslag att arbeta vidare med och diskussionen rundades av med att mötet godkände förslaget till verksamhetsplan och budget. Också detta material hittar du på hemsidan.

Och nu var det dags för val av ordförande och övriga styrelseledamöter. Som den minnesgode läsaren erinrar sig utses dessa numera för ett år i taget. Som styrelseledamot och tillika ordförande 2018 valde mötet om Kerstin Arghe. Även Arne Karlérus, Claes Koffman och Ola Pålsson valdes om som styrelseledamöter medan de tidigare ledamöterna Christina Ondracek och Olof Pontusson tackade för sig. Nya namn i styrelsen 2018 blev Bengt Herslöf, Nils-Bertil Morgell och Krister Ohlsson. Till revisor för åren 2018 och 2019 valde mötet om Mats Hübner. Bo Jarwanders mandat som revisor omfattar även 2018. Mötet beslöt också att styrelsen fortsätter att fungera som valberedning även om förslag till särskild valberedning lanserades vid sittande bord.

Näst sist på dagordningen stod ämnet motioner, där PeO Österholm föreslog att föreningen bildar en kommitté, som sonderar möjligheten att hitta ett nytt ställe där den traditionella jazzen kan hålla till sedan restaurang Louis kastat in handduken. Då det visade sig att styrelsen redan jobbar med frågan, beslöt mötet uppdra åt styrelsen att fortsätta med detta i enlighet med PeOs förslag. Och här kom Christina med det glädjande beskedet, att restaurang Norrport om ett par veckor kommer att ge plats för måndagsjammen.

Och så hade vi kommit fram till årsmötets sista punkt, d.v.s. avslutning av mötet. Men dessförinnan passade styrelseordförande Kerstin på att med två praktfulla blomsterbuketter tacka de avgående ledamöterna Christina och Pontus för deras värdefulla insatser i styrelsen under åren /se nedan/ . Efter mötets hyllning av de avgående tackade mötesordförande Peter mötesdeltagarna och styrelsen för visat engagemang och intresse och förklarade årsmötet 2018 avslutat. Som avrundning på dagen bjöd Soprano meets Clarinet med Björn Holmsten på sopransax och Tommy Löbel på klarinett på kammarjazz á la Bechet-Mezzrow /se nedan/. Och vi kunde åter konstatera att ryktet om den klassiska jazzens död är betydligt överdrivet.

P-O Karlström
.
.
Foto (om inget annat anges): Koffe Koffman

/Gärna att fler skickar in bilder till info@klassiskjazz.se/

P-O Karlström och Peter Inghe

.

Kerstin Arghe (mitten) avtackar Olof Pontusson och Christina Ondracek

.
.

Soprano Meets Clarinet – fr vän: Fredrik Hellberg ,Tommy Löbel, Klas Lagerber, P-O Lundin, Björn Holmsten o (skymd) Pelle Larsson (pi)